Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Modemuze en haar zustersite Sieradenmuze bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle (rechts-)personen die de Modemuze website bezoeken (hierna: Bezoekers) en een aanvullend gedeelte dat alleen van toepassing is op bezoekers die zelf willen bijdragen aan de website van Modemuze/Sieradenmuze (hierna: Gebruikers).

Op verzoek zal Modemuze een kopie van de Algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn toepassing op alle Bezoekers die de website www.modemuze.nl (hierna: de Website) bezoeken. Het online initiatief Modemuze is een samenwerkingsproject van diverse musea waaronder Amsterdam Museum, Centraal Museum Utrecht, CODA Museum, Design Museum Den Bosch, Fries Museum Leeuwarden, Kunstmuseum Den Haag, Modemuzeum Hasselt, Museum Arnhem, Museum Rotterdam, Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, Rijksmuseum, Tassenmuseum Amsterdam, Textielmuseum, Theatercollectie Allard Pierson, Tropenmuseum/Afrikamuseum/Museum Volkenkunde/Wereldmuseum, en Zuiderzeemuseum (hierna: Modemuze). Door gebruik te maken van de Website op welke manier dan ook aanvaardt de bezoeker deze Algemene voorwaarden en is daaraan gebonden.

Gebruik en hergebruik content

Op het (beeld)materiaal dat op de Website ter beschikking wordt gesteld - zoals couture, foto’s van collectiestukken, maar ook bijvoorbeeld teksten of tekeningen - kunnen auteursrechten (en andere rechten van intellectuele eigendom) rusten. Het is uitsluitend toegestaan om dit materiaal te gebruiken, te verspreiden, te verveelvoudigen, te delen, openbaar te maken en/of te veranderen op de wijze die expliciet bij de betreffende content wordt vermeldt. Het materiaal mag niet commercieel worden geëxploiteerd door de Bezoeker of door derden, tenzij dit er expliciet bij is vermeld.

Logo’s, merken etc.

De merken en logo's van Modemuze en/of de deelnemende organisaties zijn beschermd door het merken- en/of het auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik van deze tekens is niet toegestaan.

Disclaimer

Modemuze besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van de Website, maar toch kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet actueel, niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Website kunnen Modemuze (en deelnemende organisaties) niet worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Modemuze (en de deelnemende organisaties) doen ontstaan.

Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) is niet aansprakelijk voor bijdragen van Gebruikers en onjuiste of niet-correcte content die op de Website of in samenhang met Modemuze door Gebruikers wordt geplaatst.

Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) de Website of links naar websites van derden op de Website of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat Modemuze gelieerd is aan deze derde of dat Modemuze de inhoud van de betreffende website onderschrijft.

De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze Algemene (gebruiks-)voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Modemuze (en de deelnemende organisaties).   

Terminologie

Samen met de partners die als bronhouder hun collectie op ons platform presenteren is Modemuze achter de schermen actief bezig met het nalopen van beladen of controversiële termen die voorkomen in collectiebeschrijvingen. Deze beschrijvingen komen uit diverse collectiemanagementsystemen. Het kan daarom voorkomen dat er in objectomschrijvingen of titels termen worden aangehouden die als kwetsend ervaren kunnen worden.

We hopen op termijn deze beladen termen aangepast of aangevuld te hebben. Ook onze blogs worden op dit moment nagelopen. Mocht je een term tegenkomen die je niet gepast vindt, dan vernemen we dit graag via [email protected].

Overige bepalingen

Modemuze behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen door te klikken op de link “Algemene voorwaarden” op de Website. De opschriften zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van de Algemene voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene (gebruikers-)voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Nederlands recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Tenzij dwingend recht iets anders voorschrijft worden geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit (het gebruik van) de Website uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen, opmerkingen, klachten en ongeoorloofd gebruik

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Website kunt u zich richten tot [email protected]                                                               

Gebruiksvoorwaarden

Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn toepassing op (rechts-)personen (hierna: Gebruikers) die een bijdrage (wensen te) leveren aan de Website. Bij strijdigheid tussen het algemene gedeelte van de Algemene voorwaarden en de aanvullende gebruiksvoorwaarden prevaleren de gebruiksvoorwaarden.

Account

Bijdrage(n) aan Modemuze kunnen worden geleverd door een account aan (te) maken via de Website. Gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn hebben hiervoor toestemming nodig van hun ouder/voogd.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account en de geplaatste bijdragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn/haar gebruikersnaam en password geheim te houden. De Gebruiker is niet gerechtigd zijn of haar account en de rechten en/of verplichtingen uit de (gebruiks-)overeenkomst en de Algemene voorwaarden aan een derde over te dragen.

Beëindiging

De Gebruiker kan zijn of haar account op elk gewenst moment beëindigen. 

Misbruik

Bijdragen van Gebruikers mogen geen materiaal bevatten dat:

Het is niet toegestaan om afbeeldingen of gegevens van derden op de Website te plaatsen die het portretrecht of de privacy zouden kunnen schenden zonder dat deze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor minderjarigen geldt dat hiervoor toestemming nodig is van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Modemuze is bedoeld voor redactioneel gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.

Modemuze behoudt zich het recht voor, naar eigen oordeel, door de Gebruiker geplaatst materiaal te weigeren of te verwijderen of de Gebruiker de toegang tot Modemuze op enig moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te beperken, op te schorten of te beëindigen (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van deze voorwaarden). Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) is in zo’n geval niet aansprakelijk.

Licentie

Voor zover de Gebruiker eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op zijn/haar bijdrage blijven deze rechten bij de Gebruiker berusten. Door een bijdrage op de Website te plaatsen en/of een account aan te maken verleent de Gebruiker Modemuze (en de deelnemende organisaties) toestemming om (gedeelten van) zijn/haar bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van de Website, het project Modemuze alsmede in publiciteitsmateriaal ten behoeve van Modemuze en/of de deelnemende organisaties. Deze niet-exclusieve licentie is niet beperkt in tijd, territoir of media.

Indien er intellectuele eigendomsrechten op de bijdrage zijn die niet bij de Gebruiker berusten, maar bij een derde, garandeert de Gebruiker dat deze toestemming heeft van de betrokken derde om de bijdrage op de Website te publiceren en om de bovengenoemde licenties te verlenen.

Verder beoogt Modemuze via haar online project zoveel mogelijk materiaal ter beschikking te stellen aan haar Bezoekers: ter inspiratie, om te delen, te bewerken en om verder te gebruiken. Gebruikers die ervoor kiezen om hun bijdragen onder een van de (Creative Commons) licenties die zulk gebruik omvatten op Modemuze te publiceren, verlenen derden daarmee toestemming de bijdrage (verder) te gebruiken zoals omschreven in de bijbehorende licentie. De Gebruiker verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud en omschrijving van de betreffende licentie en dat hij/zij de omvang daarvan begrijpt. Voor zover er rechten van derden op de bijdragen rusten garandeert de Gebruiker dat deze toestemming heeft van de betrokken derden om de bijdrage op de Website te publiceren onder de daarbij geplaatste licentie.

Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) van eventuele vorderingen van derden als gevolg van of voortkomend uit zijn/haar gebruik van de Website, waaronder maar niet uitsluitend tegen vorderingen op grond van intellectuele eigendomsrechten, portret- of privacy rechten en/of voortvloeiende uit schending van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Gebruiker is zich er van bewust dat Modemuze de Website op elk moment kan aanpassen, verbeteren of (tijdelijk) uit de lucht kan halen. De Gebruiker accepteert dat Modemuze kan niet garanderen dat de Website altijd goed werkt. Afgezien van hetgeen ten aanzien van aansprakelijkheid is bepaald in het algemene gedeelte van deze voorwaarden,  sluit Modemuze (en de deelnemende organisaties) elke aansprakelijkheid in dit verband uit. Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) is onder meer niet aansprakelijk voor schade door virussen, het verlies van bijdragen en/of accountgegevens of bijvoorbeeld het feit dat een account (tijdelijk) niet (goed) functioneert.

De Gebruiker is zich er van bewust dat Modemuze de (inhoud van de) bijdragen niet controleert en Modemuze (incl. de deelnemende organisaties) wijst elke aansprakelijkheid voor bijdragen ten aanzien van de Gebruiker en/of derden van de hand.

De beperkingen genoemd in deze Algemene (Gebruiks-)voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Modemuze (en de deelnemende organisaties).       

Privacy

Bij het aanmaken van een account verstrekt de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Modemuze zal de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken om je toegang te geven tot de Website en voor het beheer van je account. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.